“That’s How it Is” — Absolutely Not! How Torah Teaches Us to Think Out of the Box !ככה זה…” – אין דבר כזה”

By Shilo Yechezkel Betzalel, Rechovot, Israel
Essays 2018 / Finalists

MyLife Essay Contest 2018

דרכי החסידות והקידמה הטכנולוגית – התווית דרך בעבודת השםרקע
1. נושא מרכזי המדיר שינה מעניהם של רבים מגדולי ישראל בימנו הינו ההתמודדות עם הטכנולוגיה החדשה – מחד הרי היא במקרים רבים צורך קיומי של ממש, השירותים היומיומיים (רפואיים כלכליים ואחרים), המסחר (מאגרי המידע ואתרי הקניות), הממשק עם משרדי הממשל – (ביטוח לאומי, מ הפנים) והתקשורת ועוד תחומי חיים שוטפים עוברים אט אט למתן שרות בלעדי דרך האינטרנט לעיתים תוך ביטול האפשרויות המסורתיות כגון טלפון או דואר. אך מאידך גיסא החשיפה לאינטרנט עלולה להגיע למצב בו עם כלל העניינים מחויבי המציאות מעורבים עניינים בלתי רצויים המכניסים את הרחוב הביתה ממש.העבודה תנסה להרחיב מעט בנושא תוך הקבלה לתורת החסידות על מנת ללמוד מתורת החסידות עקרונות, רעיונות וכלים להתמודדות.

חלק 1 הרוחניות
2. הרבי עודד לרתום את הטכנולוגיה לצורך הפצת המעיינות (ש”פ משפטים משד”מ) תחילה בדפוס שובה לב ובהיר, בהמשך ברדיו ובטלפון, מאוחר יותר בהקלטות וידאו ובשידורי לוויין וכן ייסוד בתי ספר ותלמודי תורה אינטרנטיים עולמיים ליהודים המתגוררים בכל קצוות תבל. המקור לכיוון הפעולה האמור הינו העיקרון החסידי לפיו כאשר קורה משהו מלמעלה ברוחניות אז הדבר משתלשל גם בגשמיות (דבר מלכות פרשת תרומה תשנ”ב) – כלומר שכאשר מתגלה משהו חדש ברוחנית מתגלה בעולם משהוא חדש בגשמיות – ולכן זה לעומת זה גוברים. אמנם ההתפתחות מביאה יותר נסיונות והעלם והסתר של האלקות מצד שהרע גובר אבל עם זאת הניצוץ נמצא חבוי בתוך הדבר הגשמי שהשתלשל ולכן צריך להוציא את הניצוץ החבוי שבתוכו על ידי הדבר האלוקי שהתחדש בעולם. הדבר מצריך הרבה מחשבה והתבוננות בדקות על הדבר האלוקי שהתחדש ועל ידיו נוכל להפוך את הכלי הגשמי לאלוקות.


חלק 2 הרוחניות שבגשמיות

3. החידוש של הדור שלנו הוא בדומם ובדומם גופא זה השילוב בין מתכת לחשמל (הכוונה לפנס, מטוסים, מחשב, פלאפון, וכדומה) במתכת עובר זרם חשמלי ויוצר דברים חדשים דהיינו על ידי ששניהם מתחברים יוצא משהו שלישי שלא נמצא כלל אלא בחיבור של שניהם. יש מכשירים שצורכים חשמל במתח רגיל\גבוה (220 וואט) ויש במתח נמוך (16 וואט ופחות מכך), דבר זה דומה לסדר ההשתלשלות – הצמצום באלוקות עד לנקודה הקטנה.

חלק 3 החסידות בעולם
4. ידוע המשל מאדמו”ר מוהריי”צ נ”ע בספר השיחות — תרפ”ח > ליל ש”ק פ’ תשא, י”ח אדר תרפ”ח > 20 על בן המלך החולה שלצורך רפואתו נדרשה שחיקתה של האבן הטובה שבכתרו של המלך עצמו, ועל אף שמדובר במרגלית שאין לה תחליף והיא מצויה בכתר ממש הורה המלך שישחקו המרגלית לאבקת רפואה לבנו. כך היה ובעולם התגלה עניין החסידות. על אף שהיה קטרוג בעולם שלא רצה שיתגלה אבל בכל זאת התגלה. החסידות מרחיבה בנושאים שלכאורה הם מופשטים משכל אנושי אבל על פי האמור בסעיף א יובן העניין איך החידוש של הדור ובזה גופא המחשבים הראשונים שנבנו לפני כ-80 שנה היו במקורם דומים למכונת חישוב פשוטה בתקופה שהרבי הריי”צ הגיע לארצות הברית ואז התחילה תקופה חדשה בתורת החסידות ולפני כ70 שאז הרבי היה נשיא ואט אט התגלה חידושים גם בעולם המיכון. בעצם משתקף גם בחסידות עצמה ולא רק זה אלא שעכשיו ניתן להבין טוב יותר את מה שהרבי הרש”ב אמר (תרס”ו עמוד רצט בספרים החדשים שם לקראת סוף העמוד) שראיית אלוקות במוחש {בשינוי לשון קצת מהרשום שם} היא שאדם רואה את העניינים בעולם ועל ידם הוא מבין יותר טוב אלקות איך שהדברים משתלשלים מלמעלה כי הגשמי הוא משל לאלוקות.

חלק 4 – עניינים מקבילים בין ארגון המחשב לבין חסידות
5. בחסידות מובא שכל דבר מורכב מארבעה יסודות שהם אש רוח מים עפר, בתניא אגרת הקדש > פרק כ ובפרק א’ גם מבואר ענינו של כל אחד מהם. האדם מורכב גם הוא מיסודות אלו. המחשב מורכב משני יסודות עיקריים, יסוד האש (החשמל) והעפר (הברזל) כאשר שני היסודות מצויים כל אחד בפני עצמו אז אין בכך שינוי אולם חיבור ביניהם על ידי זרם חשמל מגלה אלוקות בעולם זאת על ידי שרואים שיש בורא לעולם מאחר ואם מחברים שני דברים ביחד ואז יוצא דבר שלישי כך רואים שיש דברים שמצד אחד הם נראים כיש ודבר נפרד מציאות חדשה אבל אם אין את “דבר השם” שיחייה אותם אז הם ייעלמו כלא היו. נציין עוד כי יש הבדל בין מתח רגיל למתח נמוך כנזכר לעיל סעיף ב’ המתבטא בכך שהמתח הרגיל הוא כלי מגושם יותר בפעולתו (לדוגמא מפזר חום או טוסטר שצורכים חשמל בכמות יותר גדולה) כי עניינו זה חימום (וכמו חימום ברוחניות) שכמו שמוסבר בחסידות שבשביל לפעול משהו חדש צריך כח גדול כמובא בתורת מנחם > – טו – שנת תשט”ז – חלק ראשון > שיחת יום א’ פ’ וישב ה’תשט”ז. > 269 כדוגמת כל הגבוה גבוה ביותר יורד מטה מטה ביותר) ויש מתח נמוך שהוא עדין יותר (שבו נמצא כבר הכוח לפעול דברים לבד) ולכן הם רק צריכים קצת חשמל כי פעולתו עדינה והוא יכול לעשות פעולות מתוחכמות יותר כדוגמת אנשים דתיים שצריכים רק מעט עידוד על מנת להתרומם לעומת אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות שהם צריכים סיוע ממשי מלמעלה.

6. עיקר הרעיון הוא שהחסידות נותנת לנו עזרה בחיים היומיומיים וזה במשל הגשמי שהשתלשל בעולם ובעיקר בדורנו זה, וזה המחשבים בעצם על פי שפת המחשב אפשר לראות אלקות במוחש.

חלק 5 הסבר העניין של הארבע יסודות
7. כאמור למעלה שרשום בתניא שיש ארבע יסודות הבאים לידי ביטוי בראי נפש האדם, על פי החסידות יסוד האש זה הביטול והרצון להיכלל באלוקות. יסוד העפר מתבטא בגשמיות שהכל גשמי וחומרי. (רשום בספר הליקוטים דא”ח כ”ק אדמו”ר ה”צמח צדק” עמוד תתקי”ב אות ח’) שיסוד האש חייב להיאחז במשהו גשמי כגון פתילה מאחר והוא יסוד רוחני ושם בעמוד תתקט”ו אות י’ הוא מסביר שעפר הוא היסוד התחתון ביותר ולכן יש בו את כוח הצומח. (וכמו שהרבי רשם במאמר “פתח רבי יוסי” שבת פרשת חיי שרה תשט”ו שיסוד העפר הוא מלכות (שהמלכות היא הדרגה האחרונה בעשר הספירות)) יוצא מכך שאנחנו רואים שני הפכים שהם מתחברים ביחד (ענין של גשם, ורצון להתבטל) שיוסבר בהמשך המאמר מה עניינם.

חלק 6 – שפת המחשב ומושגים בחסידות
8. המחשב מבוסס ברובד הראשוני שלו על השפה הבינארית – כלומר המחשב בבסיסו הראשוני בנוי מהמספרים אפס ואחד (שבעצם הם מורים על האין ואפס של העולם ועל השם אחד (דהיינו שכל המציאות של העולם הוא אין ואפס מצד אחד ומצד שני והיא גם בעצם מאוחדת וכולה בעצם רק דבר אחד שהוא הקדוש ברוך הוא או דבר הוי-ה) כך העולם נראה בפנינו כמציאות דבר אבל הכל אין ואפס, יוצא שעל פי המחשב נראה במוחש וכך יהיה לנו יותר קל ופשוט ונח ומוחשי להבין ולהפנים ולפעול בעולם על ידי ההבנה שהמחשב הוא כלי להבנת החסידות כנ”ל סעיף א וג. במחשב יש לנו מסך המגלה לנו את הפעולה שהמחשב עושה אבל כל עוד הוא לא יהיה מחובר למחשב הוא יהיה חסר ערך. וכל ערכו הינו בזכות המחשב כך כל דבר בעולם מצד אחד נראה מציאות דבר ומצד שני בלי דבר הוי-ה שיהווה אותו אינו כלום ואין ואפס ממש.

9. גם מה שהמסך מראה זה משהו שהוא מציאות דבר כביכול אבל אם סוגרים אותו הוא לא כלום. המחשב בנוי בעיקר על מעבד ועל זיכרון ראם (RAM) מעבד עניינו זה לקלוט נתונים מצד אחד ומצד שני להביא אותם לידי פעולה פעולת החישוב וזיכרון ראם (RAM) עניינו שהוא שומר את מה שהמעבד עשה ומאט לאט אט את קצב העבודה במחשב כך גם בנפש האדם צריך לשים לב שכמה שפחות להיות בגשמיות וכמה שיותר ברוחניות כי שככל שנהייה יותר מגושמים כך יקשה עלו לעבוד את השם בגלל שכמו שבזיכרון ראם זה נשמר ולאט אט הוא מאט את מהירות העבודה (ואם הוא ימחק מהזיכרון ראם זה יחזור לכוח שהיה לו בתחילה שזה עניין התשובה שיהודי עושה) כך גם ליהודי שהוא צריך פחות להתגשם ויותר להיות רוחני בשביל שהאור האלוקי יכול יותר להאיר בו, וגם צריך לעשות תשובה על מנת להזדכך.

10. זה מראה לנו את עניין התשובה כי כל דבר נשמר בזיכרון ראם (RAM) ואחר כך עושה את המחשב איטי כך גם אנחנו אם לא נעשה תשובה אז יהיה לנו יותר קשה לקיים מצוות שהרע יגבור עלינו אבל אם נעשה תשובה שזה במשל העניין שמוחקים מהזיכרון ראם את העבר אז הכל פועל יותר מהר כך בתשובה שאדם מוחק את העבר אז הרע שהיה מהעברות נמחק ויותר קל לו לעבוד את השם

11. בנוגע ליסודות הרי שעל אף שאין אותם במחשב הרי האדם צריך לשאוף שכל הרגשות שלו יהיו על אף ישותו בביטול לקב”ה ולרבי כדוגמת מחשב שמיד איך שלוחצים על כפתור אז הוא עושה את מה שאומרים לו כך גם זה מראה לנו את השאיפה שהחסידות דורשת שנעשה בחיים שלנו כלפי הקב”ה וכלפי הרבי להתבטל אליהם מצד אחד ומצד שני שלא נהיה רובוטים אלא שאנחנו נשאף לעשות את הביטול בגלל שאנחנו נרצה מצד ישותנו. ולנו יש מוח ולב להתבטל מצידנו. (ויש זמן מסוים כמו שרשום בספר המאמרים תרס”ו דיבור המתחיל שמיני עצרת שבזמן תפילת שמונה עשרה שאז כן שייך הביטול במציאות)

פרק 7 האינטרנט ככלי לראיית הקב”ה והגאולה בעולם
12. עוד כלי שהתגלה לאחרונה הינו האינטרנט. האינטרנט מראה לנו שיכול להיות עולם מורכב מהרבה פרטים אבל בעצם הכל זה דבר אחד איך על ידי שכל העולם זה בעצם רשת אחת שזה מסביר מה העניין של שם הוי-ה איך שרשום שנשאלת שאלה בספר המצוות להצמח צדק (אמנת אלקות-פרק ו) שאלה כזאת איך יכול להיות ריבוי מעצמותו שזה היפך עניין האחדות, והוא מסביר שמספירת החכמה נאצלו שאר הספירות הקדושות ובאמצעותן נהייתה חלוקה בין הספירות ומשם נהיה ריבוי. אותו דבר אפשר לראות באינטרנט שלמרות שנראה שיש הרבה מחשבים שפתוחים באתר אחד או שיש הרבה אתרים ונראה שיש כמה מציאויות למרות זאת בעצם משהו אחד כך נבין יותר טוב שאם לדוגמא ניקח אבן וניקח מאה אבנים אז יראה לנו שהמאה אבנים זה מאה מציאויות שונות על ידי זה שנבין שכמה מחשבים פתוחים בהרבה אתרים ואצל כולם זה אותו אתר כמו שאצל המחשב השני ולא אתר שונה אלא שזה במחשב וזה באחר הם אותו אתר לגמרי ולא אתרים שונים למה בגלל שהם נמצאים על רשת אחת שמחוברת לכל העולם כך נבין יותר טוב את המושג שם הוי-ה שלמרות שזה מאה אבנים כולם הגיעו מאותו מקור, אך יותר שם הוי-ה נקלט בשכל ויותר מתיישב עכשיו בראיה חושית.

13. באינטרנט יש כלי הנקרא קישור\לינק שאם לוחצים עליו מגיעים למקום אחר, איך בעצם הלינק בנוי? הוא בנוי על ידי זה שלחיצה עליו מפעילה עשרות קישורים סמויים במחשב, והם מובילים למקום הרצוי. דהיינו עשית מעשה קטן גורמת למערכת שלמה לפעול כך גם שיהודי עושה מצווה הוא יכול לחשוב שעשיית המצווה הינה בעלת ערך מועט אך בחסידות מוסבר שהוא ממשיך עליו כל מיני אורות (לא נוגע עכשיו איזה סוג אורות {פנימיים מקיפים וכו’})אבל אם נסתכל על העניין הזה שנקרא קישור נצליח להבין מה החסידות מסבירה שעל ידי פעולה קטנה אנחנו בעצם ממשיכים אורות כדוגמת הקישור שלחיצה קטנה הוא מפעיל עשרות קודים (לי זה גרם להבין את הסברה הזאת טוב יותר את העניין והרעיון של האורות ואיך זה קורה) ויש גם את הפרסומות שצצות גם אם אינך לא רוצה בהם, לפעמים הם פרסומות רצויות ולעיתים בלתי רצויות או שיש בהם וירוס שתוקף ומשבש את פעולת המחשב, החסידות מסבירה לנו שיש קליפת נוגה ויש ג’ קליפות הטמאות לכאורה אנחנו לא רואים שיש הבדל בין נוגה לשאר הקליפות בעיניים גשמיות אבל כפי שהוסבר לעיל יש דברים שהם קליפת נוגה (פרסומת שהם ראויות) ויש ג’ קליפות הטמאות – פרסומות שאינן ראויות ההורסות את הנפש ויש כאלו הנושאים וירוסים.

14. כך גם שיהודי עובר עבירה יותר בנקל אפשר להבין עכשיו איך זה משפיע עליו הן מבחינה רוחנית, הדבר משבש את הנפש והן מבחינה גשמית כדוגמת וירוס שזה הורס את המחשב כך זה מקשה על בן אדם יותר לעבוד את השם (אבל כמו שהזכרנו קודם {בזיכרון RAM} שיהודי עושה תשובה זה כמו שמוחקים את הווירוס ואז יותר קל למחשב לעבוד וכמאמר (רמב”ם פרק ז’ הלכות תשובה ובאגרת הקודש לאדמו”ר הזקן ) אחרי שיהודי עושה תשובה שחביב ורצוי לפני הקב”ה כמו קודם החטא) והאמור אינו רק בפרסומות אלא גם באתרים שאפשר להיכנס אליהם מלכתחילה

15. באינטרנט יש צורך בחסימות והגנות – לחסום מדברים שהם בלתי רצויים לרבות הגנה מפני ווירוסים (שעניין הווירוסים יתבאר בהמשך המאמר) ולכן כך גם אצלנו החסידות מגלה שהנשמה זה משהו עדין ואם לא שומרים עלייה היא יכולה להתגשם ויהיה לאדם קשה לעבוד את השם. ממש כמו שבמחשב צריך לדעת שיש דברים שיש מהם להישמר כי הם עלולים לשבש את המחשב כך גם לכל יהודי (ובעיקר ירא שמים) צריך לתת את תשומת ליבו למה הוא עושה והאם זה ישפיע על עבודת השם שלו לטוב או חס ושלום לרע

16. מכאן שצריך זהירות ממקומות לא ראויים והתלבשותם בדברים תמימים, אמנם “הכל אלקות” אך יש דברים שהם ג’ קליפות הטמאות וצריך להיזהר מפניהם. עניין זה מומחש באופן ברור והוא מעלים ומסתיר על אלוקות. המחקר מצביע על כך כי הקושי בלימודים נובע מצפיה מרובה במסך המחשב בעניינים שהם לא לימודים (כי זה מגשם לעניין שאינו לימודים ופחות עושה חשק בדברים אחרים ובנמשל החסידות, הרע מגשם אותך לעולם (כנזכר לעיל בסעיף 6 בעניין הזיכרון RAM)

17. צריך להישמר, לעצור ולא להתפתות גם אחרי שנופלים. כך גם במחשב ששם יכול שיותקף על ידי וירוס וכדומה אם לא סוגרים מיד או שיותר גרוע אפילו ממשיכים לחפש שם כך בנפש האדם שיכול להיות שהיא תהיה יותר מגושמת ויהיה לה יותר קשה לעבוד את השם או לעשות תשובה, אם לא תפסיק את הסטייה בזמן.

18. כאמור יש עוד סכנה באינטרנט והיא ווירוסים (ואף במחשב ללא קישור לאינטרנט שיכול שהוירוס יגיע דרך העברה מקובץ שהורד מהאינטרנט עם וירוס או מפעולתם של פצחנים או תוכנות זדוניות ברשת. הרשת הינה כלל עולמית כאמור, ולכן יש אפשרות שמישהו אחד בעולם יכנס למחשב אחר דרך המחשב שלו מאחר והם מחוברים לאותו אינטרנט (שזה בעצם אותה מציאות כמו שהוסבר קודם ולכן זה יכול לקרות). זה מראה על עניין של יניקת החיצונים איך שיהודי עושה עבירה על ידי הרוח שטות. בדומה לפריצה בה פצחן נכנס למחשב ולוקח את כל מה שהוא רוצה כך גם החיצונים הנכנסים דרך העבירה הם יכולים לקחת את החיות של הנפש האלוקית ולהשתמש בה לעצמם ולכן הפתרון על כך זה כמו שרשום במאמר ההסתלקות של הרבי הריי”צ באתי לגני אות ו זה שצריך לעשות שטות דקדושה שהכוונה שכמו שבמחשב לא נשארים באתו מצב כמו קודם התקיפה אלא מיד סוגרים את מה שנמצאים בו שלא יחדור יותר עמוק ומיד עושים הגנה (באותו רגע חובה יותר על כל פנים) ואנטי וירוס וכו’ כך גם אצלנו לעשות שטות דקדושה דהיינו יותר להתחזק ויותר להדבק באלוקות ולברוח (במובן של תאווה) מהגשמיות.

פרק 8 כלים אלקטרוניים שיתופיים בעבודת השם
19. כלי נוסף שמסביר עניין אחדות השם הינו כלים שיתופיים או חברתיים שונים. בהם נראה לנו איך שהיה הווה ויהיה כאחד הן במקום והן בזמן וכמו שהסברנו בתחילת פרק 7 שהכל זה בעצם מציאות אחת אפשר לראות שיהודי אחד נמצא בארץ ישראל והשני נמצא ב770 (בחצי כדור התחתון) ויכולים לכתוב לשמוע ואפילו לראות אחד את השני באותו רגע, מזה אפשר להבין במוחש (ראיית אלקות במוחש כנזכר לעיל סוף סעיף ג’) ששם הוי-ה הוא היה הווה ויהיה כאחד הן במקום והן בזמן למרות ששניהם נמצאים במרחק גדול ומקום שונה הם יכולים להיות ביחד, זה לגבי המקום. ולגבי הזמן זה שאתה יכול לראות גם בעתיד וגם בהווה מה היה בעבר ולראות את הדבר בתור מציאות אחת ולא משהו שיש בו שינויים (כידוע שזמן עניינו שינוי ומסתכלים על הדבר בתור עצם מה הדבר הזה בעצם הדבר ולא בתור שינוי)

20. הרעיון האלוקי מה שעומד מאחורי הרשתות החברתיות עניינם הוא שמישהו אחד מדבר ואחרים רושמים תגובות אליו שמסביר את עניין האור האלוקי איך מפעולה קטנה אפשר להרעיד עולמות.

21. אם כך יצא שלמדנו למה צריך וחובה לעשות תשובה, איך להרגיש בהרגשה מה זה שם הוי-ה בכל המובנים, וכן איך להתגבר על היצר, ושצריך להיות ביטול לאלוקים ולרבי, וגם למה חובה להגן מפני דברים לא רצויים ועוד כמה וכמה דברים.

פרק 9 סיכום
22. במהלך הסקירה הקצרה נמצא כי יש מקבילות רבות בין עקרונות תורת החסידות לבין עקרונות פעולתו וארגונו הפנימי של עולם המחשבים והאינטרנט.

23. תורת החסידות, הינה תורה בסיסית ומקיפה ביותר את כלל העניינים בעולם (כמובן שיש לפעול ביד אומן ומנתח עדין היודע למצוא הקבלות מתאימות עת אנו באים להציע פתרונות ולהשיא עצות) נותנת גם כאן לא מעט תובנות, כלים ועקרונות על בסיסם יש להשתית את השימוש במחשבים.

א. יש מקום, באופן הראוי והמתאים, לרתום את המחשב להפצת המעיינות באופנים רבים.
ב. האדם הרואה את הנעשה בעולם מבין יותר טוב אלקות איך שהדברים משתלשלים מלמעלה ואיך הרשום בכתבי הקודש נעשה מוחשי / אפשרי / רציונאלי ודברים בלתי נתפסים בעבר הופכים להיות מוחשיים (שמיעה, צילום ועוד).
ג. כאשר יהודי עושה מצווה הרי ללא ידיעתו, המצווה מפעילה קישורים סמויים המקדמים את העולם.
ד. ההתמודדות בין טוב לרע מקבלת ממדים מוחשיים עת אנו פועלים במחשב, ממש בדומה והתמודדות שלנו עם היצרים.
ה. הכלים החברתיים שמציע המחשב מדגימים לנו את השיתופיות האנושית / יהודית.


1. עקרון פילוסופי וכלל מנחה בחיפוש אחר הסברים. הגדרתו הפורמלית היא ש”אין להרבות בישויות יותר מכפי הצורך”. לדוגמה: אין צורך לומר שהעץ המוטל על הארץ הופל על ידי חייזרים שכעסו על האנושות על הקמת מגדל אייפל, כאשר אפשר לומר שהוא הופל על ידי הרוח.
2. בחיבורו “הרב הירש כמדריך להיסטוריה יהודית”.
3. וכפי שמסיים שם: “…כמהפכן אמיתי הוא פתר את בעיית המתח הבלתי נסבל בין התורה והעידן החדש, שבו היתה שרויה יהדות מערב אירופה. הוא כבש את מחשבת דורו עם נשק התורה, איזן וחיקר אותה עד היסוד, וטיפח את דורו עד שהיה מוכשר ומוכן להתייצב לרגלי השכינה. ההכרזה על שלטון התורה על העידן החדש היתה ההישג ההיסטורי של הרב הירש לדורו”.
4. לקוטי שיחות חלק ט”ו.
5. ליקוטי אמרים פרק ח’.
6. ר”ת: חכמה בינה ודעת.
7. לקוטי אמרים ס”פ א’ וס”פ ו’.
8. ריש פרק ז’.
9. הבא לקמן מבוסס על הגדרת התיאוריה בויקיפדיה.
10. שיר השירים ה,א.
11. קהלת ב, י”ג.
12. שהרי שלמה הוא “החכם מכל האדם” (מלכים-א ה, י”א).
13. אור התורה יתרו ע’ תשלא-ב. מאמר ד”ה ויאמר משה תש”ט פ”ז.
14. הל’ קידוש החודש פרק י”ז.
15. ח”ב פרשת יתרו סז, ב.
16. ההסברה בזה היא שביחס לתורה לא היה שייך “חושך” והעלם רוחני, ע”ד שלא ייתכן שיהיה חלק שאיננו מואר בגוף השמש עצמה. אבל כאשר יתרו שלל כל מדריגה לבד מן העצם האלוקי- עצמותו ית’ – אשר הוא השרש של האור והחושך גם יחד, הרי אז אי אפשר להתעלם ממציאות החושך, ויוצא אם כן שהאור כן יכול להרוויח ממציאות החושך, ולא צריך להתעלם ממנו. ובעניינינו ש(א) ע”י עבודה ויגיעה יוכלו לחדש בתורה, ובלשון החסידות: שהיתרון בתורה (המשכת העצמות) הוא באופן ששיך לגילויים (-היינו לאחרים שיחדשו בתורה) ו(ב) שכנ”ל יתווסף גם בתורה עצמה. [הבהרה: בפרט זה אינו דומה הבעיה הנידונה במלואה לרעיון החסידי, אלא העניין הוא להראות מקרה שבו על ידי יגיעה מתווסף חידוש גם בחכמה עצמה, בהתעלם מהעובדה שזה מגיע על ידי המשכת העצמות].
17. ראה גם מאמר ד”ה “ואלה המשפטים וגו’” תשמ”א, ביחס לאדם עצמו.
18. עיין בספרו “הלוגיקה של הגילוי המדעי” – The Logic of Scientific Discovery, 1934/59
19, כאנשים מאמינים עקרון זה יוגבל בדיון על דברים המפורשים בתורה, אשר בהם הנחת היסוד צריכה להיות שזכות הדיון אמנם קיימת אך כאמצעי על מנת להגיע למסקנה הקבועה בתורה.