The Power of Introspection

By יהב עופר, Israel
Essays 2017

MyLife Essay Contest 2017

ליקוטי אמרים פרק טז

“וזה כלל גדול בעבודת השם לבינוניים העיקר הוא לשלוט ולמשול על הטבע שבחלל השמאלי ע”י אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמוחו לשלוט על הלב כשמתבונן במוחו בגדולת א”ס ב”ה להוליד מבינתו דעת ויראת השם במוחו להיות סור מרע דאו’ ודר’ ואפ’ איסור קל של דבריהם ח”ו. ואהבת השם בליבו בחלל הימני בחשיקה וחפיצה לדבקה בו בקיום המצוות דאו’ ודר’ ותלמוד תורה שכנגד כולם”.

לא. יש ילדים שקשה למורים להשתלט עליהם ולגרום להם עניין בחומר הנלמד. איך מביאים את הילד לרצות את מה שאנו רוצים ממנו?

ח. סובל מעצבות ובדידות. הוא חי עם אישה ושלושה ילדים אבל הוא רק רוצה לברוח ושלא יסתכלו בו סובל. מחשבות שליליות רודפות אותו, והוא אוכל כדי להירגע.

ב. וש. היו חברים טובים, ועכשיו נכנסה ביניהם קנאה ותחרות. הם לא מדברים כמו פעם, וכשרואים אחד את השני, כל אחד מסובב את הגב. לא היה שום מריבה או מחלוקת, פשוט נפערה תהום והם לא אוהבים יותר.

ישנן הרבה צרות בימים הללו של המאה העשרים ואחת. צרות בגוף בנפש ובממון. אבל עיקר הצרות הם צרות הנפש. בדידות ותסכול וחוסר שמחה כללית.

אחת העצות הטובות ביותר להתמודד עם העולם המודרני היא ההתבוננות. כל אדם חייב לקחת לו פסק זמן כל יום ולהתבונן בחייו ובעצמו.

הרבה משיטות הרוח של המזרח מפעפעות למרוץ המערבי, כי הרבה גילו את סוד ההתבוננות שנעלם מהעולם. בהתבוננות רגועה ונקייה אדם יכול להתעלות ולהתנקות מריבוי המחשבות, לבודד את המחשבות הטובות מהלא טובות ולזכות לשמחה ואמונה אמתית ביכולת הטבעית של הנפש להתמודד עם אתגרי החיים.

העצה הפשוטה והנקייה הזאת, של יציאה יזומה למקום נקי מטלפונים וגירויים, ישיבה שקטה בחדר לבד, היא העצה שאתה רבים זוכים  לעבור את אתגרי העולם ומבוכות החברה והנפש.

מה עושים בחדר לבד? יש שמדברים לעצמם ומחזקים את עצמם. יש שנושמים קודם עמוק לעשר דקות ומשתחררים ממועקות העולם. יש שמביאים איתם איזה מחברת או פנקס וכותבים רעיונות טובים להתבונן בהם.

בחברה של אוטוסטרדת המידע אי אפשר כמעט לשמוח ולאהוב בלי שיש לאדם רגעים בכל יום של התבוננות ושקט בטוב שיש לו בחייו ובטוב שיש בו ובנפשו.