ESSAYS| 2019

ESSAYSss| Education

כיצד ניתן לחנך לקדושה מול ניסיונות העולם

Eliyahu Schweicha, Tel Aviv, Israel

Education / Essays 2019

וגם: משמעות כלי המקדש בעבודת האדם פתיחה: לפני שנתיים, כשהייתי בתפקיד חינוכי בישיבה מיוחדת לנוער מתמודד, השתתפתי באסיפה של צוות חינוכי שדנה בדילמה, כיצד ניתן לחנך כיום נוער כזה, כשניצב לנוער מצד אחד תענוגי וניסיונות עולם הזה, מונגשים יותר מאי פעם, מסקרנים ומושכים, ולאידך עולם התורה והמצווה לעיתים לנוער כזה אינו מושך ומסקרן, מה ניתן

Read More

חינוך למעשה מתורתו של הרבי

Aahron Shwartz, Kiryat Malachi, Israel

Education / Essays 2019

פתיחה: בתורתו של הרבי תופס עניין החינוך מקום נכבד. אם כנושא בפני עצמו אם כחלק מתפיסת עולם ודרך החיים אותה מתווה תורת החסידות. רבים פנו לרבי במשך השנים כמו בכל הנושאים , גם בנושא החינוך אם בבקשה לעצה, אם בהכוונה למוסדות לימוד ועוד. עניין החינוך מופיע לא פעם בשיחותיו של הרבי אותן מסר בשבתות, בימים טובים

Read More