ESSAYS| 2019

ESSAYSss| Chinuch

עולם התהו ותיקון בחינוך

Dovid Altman, Dnipro, Ukraine

Chinuch / Essays 2019

הייתי רוצה בכתבה זאת להתייחס לנושא של תוהו ותיקון כפי שהוא מבואר במאמרים של רבי רש”ב תרעב ולהגיע מתוך זה להבנה איך ניתן ליישם רעיונות אלה בהוראה והדרכת התלמידים.והנה מביא הרבי במאמר את ענין התהו שהוא ענין של ישות וגאווה וזו אחת הסיבות של השבירה שאינו יכול לסבול את חבירו אלא חייב לבטלו. ומידת התיקון

Read More

כיצד ניתן לחנך לקדושה מול ניסיונות העולם

Eliyahu Schweicha, Tel Aviv, Israel

Education / Essays 2019

וגם: משמעות כלי המקדש בעבודת האדם פתיחה: לפני שנתיים, כשהייתי בתפקיד חינוכי בישיבה מיוחדת לנוער מתמודד, השתתפתי באסיפה של צוות חינוכי שדנה בדילמה, כיצד ניתן לחנך כיום נוער כזה, כשניצב לנוער מצד אחד תענוגי וניסיונות עולם הזה, מונגשים יותר מאי פעם, מסקרנים ומושכים, ולאידך עולם התורה והמצווה לעיתים לנוער כזה אינו מושך ומסקרן, מה ניתן

Read More

חינוך למעשה מתורתו של הרבי

Aahron Shwartz, Kiryat Malachi, Israel

Education / Essays 2019

פתיחה: בתורתו של הרבי תופס עניין החינוך מקום נכבד. אם כנושא בפני עצמו אם כחלק מתפיסת עולם ודרך החיים אותה מתווה תורת החסידות. רבים פנו לרבי במשך השנים כמו בכל הנושאים , גם בנושא החינוך אם בבקשה לעצה, אם בהכוונה למוסדות לימוד ועוד. עניין החינוך מופיע לא פעם בשיחותיו של הרבי אותן מסר בשבתות, בימים טובים

Read More